Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN


 

§1. Postanowienia Ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.grawerbox.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest:

GrawerBoxShop Spółka z o. o.
Siedziba: ul. Sportowa 21, 38-100 Strzyżów
NIP: 8191668924

REGON: 380730445
E-mail: biuro@grawerbox.pl

KRS: KRS: 0000739846
Telefon: 881658118

Konto bankowe: mBank S.A. nr. 08114020040000330277821943


 

Sprzedawca jest również Administratorem Danych Osobowych których zasady przetwarzania zostały określone w zakładce Polityka Prywatności https://www.grawerbox.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html


2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.


§ 2. Przedmioty umowy


1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3
. Wszystkie produkty przedstawione na stronie internetowej Sprzedawcy są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi oraz gwarancję.

 


§ 3. Składanie zamówień


1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.

 

 

§ 4. Formy płatności


1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

- gotówką lub elektronicznie w siedzibie Sprzedawcy
- za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
- przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,
- transakcja on-line przez centrum autoryzacji
payu.pl, paypal.com
 

 

 


§ 5. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 5 dni.


5. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru.
 § 6. Dostawa

1. Dostawa wykonywana jest na terenie UE.

2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad prawnych i fizycznych.

 

5. Sprzedawca zgodnie z wolą klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem umowy, fakturę VAT.

 


§ 7. Rękojmia

 

  1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

  1. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:

a)

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 

 

b)

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 

 

  1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 

  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 

  1. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: biuro@grawerbox.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Kupującemu odpowiedzi.

 

 

§ 8. Gwarancja

 

Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.

 

 


§ 9. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.

 

2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia w posiadanie towaru przez Konsumenta.

3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

7. Kupujący może w celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość może skorzystać ze wzoru zamieszczonego przez Sprzedawcę.

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta dostępny na www.grawerbox.pl
 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy dostępny na www.grawerbox.pl

8. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres: biuro@grawerbox.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacji zamieszczonego przez Sprzedawcę.


Wzór zgłoszenia reklamacji przez konsumenta dostępny na www.grawerbox.pl§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

 

2. Treść niniejszego Regulaminu może być utrwalona na nośnikach informatycznych, wydrukowana lub pobrana ze strony Sprzedawcy.

3. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.


4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

5. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r.


Przejdź do strony głównej
KONTAKTskontaktuj się z naszym zespołem
GrawerBoxShop Spółka z o. o. GrawerBoxShop Spółka z o. o.
Adres: GrawerBoxShop Spółka z o. o.
Sportowa 21
38-100 Strzyzów
Telefon kontaktowy: 881 658 118 693 275 681
Adres email: biuro@grawerbox.pl
Pracujemy w godzinach:
wtorek-piątek 10.00 - 17.00
w poniedziałek 12.00 - 17.00